Vesivoimaan vaikuttavat säännökset

Vesivoimalaitosten toimintaa ohjaavat luvat, joiden noudattamista valvotaan.

Vesivoimalaitos tarvitsee toimintaansa aina vesilain mukaisen luvan. Aluehallintovirasto käsittelee lupahakemukset ja ELY-keskukset valvovat lupaehtojen noudattamista. Vesivoimalaitosten luvissa on esitetty tarkat lupaehdot, joiden perusteella määrätään yläveden ja alaveden pinnankorkeuden sallitut vaihteluvälit eri vuorokauden ja vuoden aikoina. Lisäksi edellytetään huolehdittavan kalakannoista erillisten kalaistutusten tai kalatalousmaksujen muodossa. Myös rantojen kunnossapidosta saatetaan lupaehdoissa määrätä erikseen.

Lupaehtojen noudattamista valvotaan sekä oman vesivoimalaitoksen henkilökunnan voimin, automaatiojärjestelmien avulla että viranomaisten puolelta. Lupaehtojen mukaisista mittauksista raportoidaan viranomaisille säännöllisesti.

Muita vesivoimalaitosten toimintaan vaikuttavia lakeja ovat mm. vesilaki, ympäristönsuojelulaki, luonnonsuojelulaki, laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, koskiensuojelulaki ja operatiivisella tasolla patoturvallisuuslaki.

Jaa sivu: