Luontoarvot

Vesivoima on puhdasta ja uusiutuvaa energiaa, jonka tuotannosta ei aiheudu päästöjä ilmaan, veteen tai maaperään.

Vesivoiman vaikutukset rajoittuvat lähivesistöön. Vesi ei vähene eikä pilaannu virratessaan voimalaitoksen turbiinien siipien läpi. Vesivoimalla pystytään torjumaan tulvia ja vähentämään niiden aiheuttamia vahinkoja.

Vesivoiman rakentaminen muuttaa vesistöä ja sen luonnonolosuhteita. Siten merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyivät rakennettaessa patoa ja säännöstelyallasta. Pato estää kaloja liikkumasta ylävirtaan, mikä vaikuttaa kalakantaan ja kalastukseen. Vaikutuksia lievennetään kalaistutuksin ja muilla kalanhoitotoimenpiteillä.

Vesivoiman tuotannon aikaiset ympäristövaikutukset aiheutuvat lähinnä säännöstelystä. Säännöstely aiheuttaa veden pinnankorkeuden ja virtaamien vaihtelua, millä on vaikutuksia kalastoon, virkistystoimintaan ja ekologiaan. Sallitut säännöstelyrajat on määritetty vesivoimalaitoksen luvissa ja niiden noudattamista valvoo ELY-keskus.

Alueen luontoarvoja:

Pirilänkosken-Paratiisin lehtoalue ja luontopolku

Lammaistenlahden kulttuurimaisema

Kokemäenjoen melontareitit

Jaa sivu: